ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ “14 ДЕКЕМВРИ”

 

1000 София, ул”Кракра” № 3                                                   тел.944 19 29, 975 39 24

            www.141289.org                                               info@141289.org

 

ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

 

Тринайсет години след началото на демократичните промени у нас бившата Държавна сигурност се възражда. След трайното настаняване в сенчестата икономика и организираната престъпност вече сме свидетели нейните бивши служители целенасочено и не без политическа протекция заемат ключови места и в държавния апарат. Ние считаме, че това е тенденция с изключително отрицателни последици за демократичния процес у нас. Нещо повече, убедени сме, че в основата на срастването на организираната престъпност и политическия елит у нас са именно средите от бившата Държавна сигурност. Тези дни в открито писмо до Президента г-н Георги Първанов и до министър-председателя г-н Симеон Сакскобургготски имахме възможност да изразим нашата тревога от масираното присъствие на бивши служители на Държавна сигурност на ръководни постове в службите за сигурност и за обществен ред. Част от тези служби за подведомствени на МВР и ние не можем да не Ви призовем час по скоро да освободите техните ръководители и да ги замените с хора, чиято професионална кариера не е необвързана с комунистическите тайни служби.

            За нас, обаче, една от най-съществените причини за възраждането на Държавна сигурност е липсата на публичност за нейният мащаб и начин на действие по времето на комунистическия режим. Несъмнено осветляването на фактите и събитията в тази посока ще създаде нови и ефикасни възможности за контрол, както от страна на гражданите , така и от страна на техните представители във властта. Подобен подход би бил също така най-добрият възможен отговор на препоръките, които страната ни получава по пътя към НАТО.  Държим да отбележим, че последната от тях бе на Сенатската комисия по разузнаване на САЩ, визира именно необходимостта от ангажирани на квафицицирани и прозападно ориентирани офицери в цивилните и разузнавателните служби, както и еволюцията на политическата и обществената подкрепа за тези служби. Ние сме убедени, че преди да започне същинската реформа в органите на сигурността е необходимо да бъде удовлетворен изцяло интересът на обществото към дейността на комунистическите тайни служби. В това отношение вече са налице редица благоприятни обстоятелства, свързани с приетата напоследък нормативна уредба.. Независимо от някои нейни несъвършенства, тази уредба е позволява напълно да бъде удовлетворен интересът на обществото що се отнася до архивите на бившата Държавна сигурност. В това отношение имаме предвид следните факти:

Налице е Решението на Народното събрание от 13 октомври 1994 година, съгласно

което не съставляват държавна тайна на Република България сведенията за организацията, методите и средствата ппри изпълнението на специфичните задачи на органите за Държавна сигурност, както и агентурната информация на тези органи, отнасящи се или свързани с периода до 13 октомври 1991 год.

Налице е подписаната от вас Инструкция за реда за достъп до информация, съдържаща се в документите от архивните фондове на МВР от 24 юни 2002 год

Ясен е и Законът за защита на класифираната информация, съгласно, който на

клисификация и съответно обозначение подлежи единствено информацията, свързана с дейността на поименно посочените съвременни служби за сигурност и служби за обществен ред на Република България.

Факт е и Решение № 974 на Върховния административен съд от 05.02.2003 Г. по административно дело № 11111/2002 год. Както знаете в рамките на това свое решение, Върховния административен съд потвърди, че съобразно действащото към момента законодателство в България сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнението на специфичните задачи на органите на Държавна сигурност, както и агентурната информация на тези органи, отнасящи се или свързани с периода до 13 октомври 1991 не са държавна или служебна тайна.

            Предвид на казаното по-горе, уважаеми господин министър, считаме, че е наш общ дълг, както на неправителствените организации, така и на държавните институции,  да информираме обществеността за дейността на Държавна сигурност, главна опора на режим, който 38-то обикновено народно събрание обяви за престъпен. /Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, обн. В ДВ, бр. 37, от 5 май 2000 год./

 на тайните служби на комунистическия режим./

            С оглед на изложеното до тук, уважаеми господин министър, основавайки се на чл. 2 от Вашата инструкция за достъп до архива на Министерството, прилагайки съответните заявления и декларации и в качеството си на юридическо лице ,Гражданският комитет желае да получи следните писмени справки:

 

1. Общият числен състав на служителите -- милиция и органи за сигурност, включително волнонаемните, разходите, включително фонд "Работна заплата" на Министерството на вътрешните работи и военните подразделения за бюджетните 1967, 1975, 1981 и 1989 година.

2. Списък, устройство, цели и задачи на всички съществували  от 1967 година насам в системата на КДС и Държавна сигурност управления, самостоятелни подразделения, специализирани и войскови поделения, включително устройсво и описание на функициите на техните съставни структури.

3. Списък с трите имена, военното звание и кратки биографични справки на всички ръководители и техните заместници на указаните по-горе подразделения.

4. Средносписъчния състав на КДС и Държавна сигурност съответно за бюджетните 1967, 1981 и 1989 година,включително:

            -- служители и щатни сътрудници, работещи на прикритие в посолствата и търговските представителства на Република България, а така също в представителства на държавни компании и кореспондентски пунктове на средствата за масово осведомяване

            -- служители на МВР, водещи се към Държавна сигурност

            -- волнонаемни служители.

5. Финансовите бюджети на КДС и ДС по управления и самостоятелни подразделения, включително извънбюджетните средства, отпускани с решения на органи на БКП и на Министерския съвет.

6. Общият брой на вербуваните секретни сътрудници /агенти, резиденти, държатели на явочни и конспиративни квартири/ за периода 1967-1989 година.

7. Общия брой на българските граждани и на чужди граждани от български произход, репресирани под една или друга форма или спрямо тях са осъществявани така наречените активни мероприятия.

8. Списък на служителите на Шесто управление от неговото създаване до разформироването му през 1990 година, включително: военното звание, заеманите длъжности, специализацията /отдела/, прослуженото време и конкретното управление на МВР.

9. Списък с трите имена, военно звание, длъжността, принадлежността към съответното подразделение и прослуженото време на всички щатни служители, чиято пряка дейност е била ангажирана с работа по:

-- скритата транзитна търговия с валута, злато, тютюневи изделия, алкохол и пр.

-- реекспортът на оръжие и боеприпаси

-- контролът върху наркотрафика

-- износът на медикаменти, намиращи се под контрола на Световната здравна организация

-- износът на стоки с възможна двойна употреба.

10. Списък с трите имена, военното звание и прослуженото време на всички щатни служители ангажирани  в:

-- предприятията от военно-промишления комплекс

-- предприятията, ангажирани с търговия с оръжие, боеприпаси и стоки с възможна

двойна употреба -- външнотърговски централи, задгранични фирми, фирми с участие на чуждестранни граждани.

11. Списък с трите имена, военното звание и прослуженото време на всички ръководители и техните заместници на специализирани научни и научно-развойни звена, пряко подчинени или наблюдавани от Държавна сигурност, като например Института по психология към МВР.

13. Списък с трите имена, военното звание, длъжността и прослуженото време на всички щатни служители, свързани с подготовка на терористи под формата на т.нар.помощ за други държави, политически организации или революционни движения.

13. Списък с трите имена, военното звание, длъжността и кратки биографични данни на всички служители, завършили школи на КГБ или на Главно разузнавателно управление на Генералния щаб на армията в бившия СССР

14. Списък с трите имена, военното звание, длъжността и кратки биографични данни на:

-- съветниците на КГБ и на Главно разузнавателно управление – стратегическото разузнаване на бившия СССР

-- резидентите, аташирани към различните управления на Държавна сигурност и на армейското разузнаване и контраразузнаване

--  останалите представители на КГБ и ГРУ, пребиваващи като съветници и в рамките на различните управления, а така също установени със съгласие на българските власти в в посолството, консулствата и търговските представителства на бившия Съветски съюз

15. Списък с трите имена, военното звание и заеманите  длъжности на:

-- всички началници и техните заместници на подразделението на МВР – Висшата специална школа на МВР в Симеоново

-- всички щатни и хонорувани преподаватели и лектори във Факултет "Държавна сигурност"  в цитиранато по-горе висше училище.

 

            Уверени сме, уважаеми господин министър, че ще срещнем Вашето разбиране и съдействие по поставените от нас въпроси. В името на едно добро управление на България, необвързано с представители на компроментираните тайни служби на комунистическия режим.

 

София, 9 юни 2003 год.                                                                     

 

За Управителния съвет

 
 

Кординатори:

 

                                                                                                  

 

Йордан Де Мео

 

                                                                                                          Крум Славов

                                                                                                          Пламен Даракчиев

Членове: Асен Кънев, Ваня Манолова, Вяра Николова, Иван Сепетлиев, доц. Ивайло Петров, Йордан Янков, Красимир Баросов, Красимир Кабакчиев, Красимир Миронов, Лидия Зарева, Марина Петкова, проф. Милен Семков, проф. Михаил Константинов, Нанчо Видев, проф. Никола Николов, Пейчо Пеев, Петър Донев, Петър Марков