ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ”14 ДЕКЕМВРИ”


У ч р е д и т е л н а  д е к л а р а ц и я

 

            Ние, учредителите на Гражданския комитет “14 декември”, 
 

като изразяваме своята загриженост от дълбоката и всеобхватна криза в обществото и в политическата система;

 

като смятаме, че тази криза е резултат от окончателния провал на прехода и на опитите да бъде съхранено комунистическото наследство, както на обществено, така и на институционално ниво;

 

като изразяваме своето дълбоко убеждение, че в обществен план този провал все повече и повече намира израз в рецидиви на конформизма и отказ от идеи и ценности, присъщи на демократичните общества;

 

като смятаме, че на равнище държавни институции бяха извършени половинчати реформи, в резултат на което днес България е страна с:

прекомерна централизация на управлението, огромна и всесилна бюрократичната система, неефективна съдебна власт, несъвършен механизъм за политическо представителство на гражданите, формално местно самоуправление свръхрегулиране, ограничаващо конкуренцията и пазарните механизми;

 

като приемаме, че в рамките на този процес на обществото бе наложен модел на управление, който отстранява гражданите от управлението и прави обществото подоотчетно на държавата, а не обратното;

 

като твърдим, че в резултат на тези дефекти в самите основи на политическата демокрация в страната периодично се възпроизвежда олигархичен тип управление, в основата на което е стремежът на бившата комунистическа номенклакура да продължи и задълбочи процесът на трансформация на придобитите икономически позиция в политическа власт;

 

като приемаме, че политическата отговорност за този тип управление носи БСП, както и политическите партии и кръгове, подкрепили приемането на днешната политическа система посредством Конституцията от 1991 година и свързаното с нея законодателство;

 

като изразяваме дълбокото си убеждение, че именно отстраняването на гражданите от управлението, демократичния дефицит в институциите и липсата на свобода, е основната и съществена причина за  униженията и бедността, която днес търпи българският народ;

 

като считаме, че подобен процес препятства в най-голяма степен реализацията на евроатлантическите ценности и тяхното всекидневно потвърждение, посредством свободите и добруването на българските граждани ;

 

като следваме примера и продължаваме започнатото от българските граждани на паметната демонстрация срещу комунистическия режим, проведена на 14 декември 1989 година на пл. “Народно събрание в София;

 

като оповестяваме намерението си да спомогнем за самоорганизацията на българските граждани и да поставим начало на организация, чиято главна цел е нов Обществен договор и нов проект за България;

 

като приемаме, че достигането на тази цел е възможно на основата на законността и права и свободите, извоювани от самите нас на площадите

 

З А Я В Я В А М Е

 

следните основни принципи, на които се опира новосъздадената организация:

 

1. Гражданският комитет “14 декември”  отстоява основните демократични ценности: политически плурализъм, разделение на властите, частна инициатива и свободна конкуренция на пазара, върховенство на закона и гражданска либерална държава. Стремежът на България към членство в Европейския съюз и НАТО е естествен израз на желанието на българските граждани за трайно установяване на тези демократичните ценности  в обществената практика.

 

2. Гражданският комитет зачита правото на политическите партии да изразяват политическата воля и непосредствените интереси на избирателите. Заедно с това, обаче, Комитетът счита, че когато става дума за дълбоки трансформация в обществото и преразглеждането на неговите взаимоотношения с институциите, то решаваща дума имат самите граждани и техните организации.

 

3. Гражданският комитет “14 декември”  приема идеята за гражданска власт и за Обществен договор за идея, която е общо достояние на българските граждани. Нейното отстояване е свързано с морален избор и ценностна ориентация, а не с конкретни политически идеи и алтернативи.

 

4. Гражданският комитет “14 декември “ не лансира политически програми и не извършва дейности, свързани с участие в избори, респективно участие на негови представители в местните или централни органи на властта.

 

5. Гражданският комитет “14 декември” организира и провежда своите инициативи в съгласие с чл.43 на Конституцията и правото на българските граждани да се събират мирно и без оръжие на събрания, митинги и демонстрации.

 

6. Гражданският комитет “14 декември” е естествен партньор на всички неправителствени организации в България, заинтересовани от нов Обществен договор, гражданска власт и върховенство на гражданските интереси над интересите на държавата.

 

7. Гражданският комитет “14 декември” приема за своя най-висока мисия да бъде обществен гарант за неотменимост и необратимост на на процеса на интеграция на България в общността на развитите демокрации.

 

София, 17 февруари 2003 год.