МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег..№ 419, екз. 1 06.08. 2003

 

По вх. № 1161/25.06.2003 г.

 

 

ДО

Г-Н ЕДВИН СУГАРЕВ

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР /ПРЕДСЕДАТЕЛ/

НА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ “14 ДЕКЕМВРИ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СУГАРЕВ,

 

            В отговор на Ваше писмо вх. № 1161 от 25.06. 2003 г. Придружено от 11 заявления по чл. 2 от Инструкция за достъп до информацията, съдържаща се в документите от архивните фондове на МВР, с което Гражданския комитет “14 декември” желае да получи писмени справки по 15 теми, свързани с дейността на бившата Държавна сигурност, Ви уведомявам следното:

1. По отношение на искането за предоставяне на списъци, съдържащи данни.

            В част заявленията и в писмото под горецитирания номер изисквате да Ви бъде предоставена в списъчен вид информация, индивидуализираща служители на бившата Държавна сигурност, секретни сътрудници и други лица. Тази информация представлява “лични данни” по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. По отношение достъпа до тази категория данни законът въвежда изрични правила. В съответствие с тях са и разпоредбите на цитираната по-горе Инструкция. В чл. 35, ал.1 от ЗЗЛД са посочени изчерпателно хипотезите, при които администраторът на лични данни / в което качество се явява МВР/ може да ги предоставя на трети лица. Видно от текста на заявленията, в случая не е налице нито една от изброените хипотези и предоставянето на исканите от Вас данни би довело до нарушение на ЗЗЛД.

            2. По отношение на останалите данни.

            Една част от исканата от Вас информация предполага детайлна предварителна обработка на наличната в архива на МВР документация. С оглед формулировката на поставените от Вас въпроси, е необходима обработка на голяма по количество и разнообразна по характер информация, което наминуемо ще наложи ангажирането на време и ресурс от страна на МВР. След приключване на работата по обработване на исканата от Вас информация, същата може да Ви бъде предоставена съобразно изискванията на действащото законодателство.

            Друга част от информацията, която желаете да Ви бъде предоставена е свързана с дейността на бившето Първо главно управление на Държавна сигурност, включително задграничната дейност на Държавна сигурност. Предвид законово определените функции и задачи на МВР, предоставянето на такава информация е извън компетенциите на Министерството.

 

 

31.07. 2003 г.                                                            МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

/Г. ПЕТКАНОВ/